Logo hotelu Kamienica Bankowa

Kamienica Bankowa

61-892 Poznań
Ul. Tadeusza Kościuszki 76
8.0
ocena gości

Lokalizacja

Ka­mie­ni­ca Ban­ko­wa po­ło­żo­na jest w ści­słym cen­trum Po­zna­nia, u zbie­gu ulic Świę­te­go Mar­ci­na i Ta­de­usza Ko­ściusz­ki. Ten zbu­do­wa­ny w 1894 roku bu­dy­nek znaj­du­je się w samym środ­ku chęt­nie uczęsz­cza­ne­go pa­sa­żu o cha­rak­te­rze han­dlo­wo-biz­ne­so­wym, które two­rzą ulice Świę­ty Mar­cin, Ta­de­usza Ko­ściusz­ki i ul. Pół­wiej­ska. W oto­cze­niu ka­mie­ni­cy znaj­du­ją się m.​in. sie­dzi­by i pla­ców­ki in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych, bu­dyn­ki uczel­ni Aka­de­mii Eko­no­micz­nej, UAM, Po­znań­ski ośro­dek tar­go­wy MTP, a także miej­sca biz­ne­su i kul­tu­ry takie jak Stary Bro­war, cen­tra biu­ro­we An­der­sia oraz Po­znań­ski Zamek, Te­atry: Wiel­ki, Nowy oraz Pol­ski, a także Fil­har­mo­nia Uni­wer­sy­tec­ka.

Zakwaterowanie

Ka­mie­ni­ca Ban­ko­wa ofe­ru­je miej­sca noc­le­go­we w prze­stron­nych po­ko­jach i apar­ta­men­tach. Wy­god­ne po­ko­je prze­zna­czo­ne są dla osób po­dró­żu­ją­cych w po­je­dyn­kę lub we dwoje, po­zwa­la­ją za­miesz­kać w jed­nej z naj­lep­szych lo­ka­li­za­cji w samym centrum Po­zna­niu. Wszyst­kie miej­sca noc­le­go­we zo­sta­ły gu­stow­nie i kom­for­to­wo urzą­dzo­ne, po­zwa­la­ją na swo­bo­dę w ko­rzy­sta­niu z uro­ków miesz­ka­nia w samym cen­trum Po­zna­nia. Speł­nia­jąc ocze­ki­wa­nia na­szych gości ofe­ru­je­my wszel­kie moż­li­we udo­god­nie­nia w tym bez­płat­ny do­stęp do in­ter­ne­tu, na­to­miast wy­po­sa­żo­ne anek­sy ku­chen­ne po­zwa­la­ją sa­mo­dziel­nie przy­go­to­wy­wać po­sił­ki.

Podobne hotele

Kamienica Bankowa fotografia 1 Kamienica Bankowa fotografia 2 Kamienica Bankowa fotografia 3
Hotele Warszawa   |   Hotele Kraków   |   Hotele Wrocław   |   Hotele Poznań   |   Hotele Gdańsk   |   Hotele Gdynia   |   Hotele Sopot   |   Hotele Katowice

Hotele Zakopane   |   Hotele Łódź   |   Hotele Szczecin   |   Hotele Olsztyn   |   Hotele Toruń   |   Hotele Bydgoszcz   |   Hotele Lublin   |   Hotele Rzeszów   |   Hotele Opole